Všeobecné obchodní podmínky

 Všeobecná ustanovení

 • Společnost Mindful s.r.o., se sídlem: Lazovná 234/3, 974 01 Banská Bystřice, IČO: 52 246 761, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystřice, oddíl Sro, vložka č. 36065 / S, DIČ: 2120953538, tel. č .: +421 903 121 999, e-mail: info@mindful-life.eu (dále v textu jako "poskytovatel") je:
  1. vlastníkem a provozovatelem webových stránek:
      a) mindful-life.sk
      b) mindful-life.eu
  2. vlastníkem webové stránky www.mindful-life.cz, jejíž provozovatelem je Hripsime Zohrabyan, se sídlem: Čestice 98, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 03039153, zapsaná v Živnostenském rejstříku, tel. č .: 739 627 173, e-mail: info@mindful-life.cz (dále v textu také jako "poskytovatel").

  (Všechny výše uvedené webové stránky spolu dále v textu jako "webová stránka" nebo jako "stránka" nebo jako "internetový portál").

 • Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupí přístup k on-line službám, které poskytovatel nabízí na základě smluvního vztahu a těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále v textu jako "uživatel"). Pro účely použití on-line služby je nezbytná úspěšná registrace uživatele na webové stránce poskytovatele, čímž bude uživateli vytvořen jeho vlastní registrační účet, do kterého se uživateli budou ukládat všechny jím zakoupené on-line služby poskytovatele.

 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále v textu jako "VOP") upravují práva a povinnosti poskytovatele, jakož i práva a povinnosti uživatelů stránek poskytovatele a stanoví podmínky, za kterých jim poskytovatel poskytuje své on-line služby.

 • Tyto VOP jsou platné od 2.11.2020.

 

 

Základní ustanovení

 • Poskytovatel poskytuje uživateli prostřednictvím kteréhokoliv svého internetového portálu přístup, resp. užívací právo k on-line službám, kterými se pro účely těchto VOP rozumí video nahrávky uvedené na internetovém portálu poskytovatele ve formě on-line kurzů (dále v textu jako "on-line kurz" nebo jako "on-line služby").

 • On-line kurz je digitálním obsahem, který není dodáván na hmotném nosiči.

 • Uživatel svým zaregistrováním se na webové stránce poskytovatele a stiskem tlačítka se slovním spojením "Potvrďte objednávku" na internetovém portálu poskytovatele dává své výslovné potvrzení o tom, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu on-line služby, že byl seznámen s VOP a zároveň tím dává svůj výslovný souhlas s těmito VOP.

 • Podmínky využívání on-line služeb webových stránek uvedených v bodě 1 a 2 v kategorii "Všeobecná ustanovení" jsou:
  1. úspěšná registrace na webové stránce poskytovatele (poskytnutí svých osobních údajů potřebných pro vytvoření registračního účtu a fakturace),
  2. provedení jiných činností vyžadovaných poskytovatelem,
  3. akceptace podmínek stanovených v těchto VOP,
  4. akceptace aktuálního ceníku on-line služeb,
  5. akceptace Smlouvy o poskytnutí užívacích práv,
  6. udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uživatele.

 

 

Objednávka a uzavření smlouvy

 • Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká:
  1. uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále v textu jako "Smlouva o poskytnutí užívacích práv" nebo jako "smluvní vztah" nebo jako " smlouva "). Nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí užívacích práv jsou tyto VOP poskytovatele, které jsou závazné mezi smluvními stranami. Smluvní vztah poskytovatele a uživatele je platný až zaplacením kupní ceny on-line služby uživatelem uvedené na faktuře, byť zálohové, vystavené poskytovatelem; a / nebo
  2. odesláním objednávky prostřednictvím internetového portálu a použitím příslušného pokynu "Potvrďte objednávku". Objednávka se tak stává závaznou a na jejím základě dochází k uzavření nepsané Smlouvy o poskytnutí užívacích práv, z níž vznikají stranám vzájemná práva a povinnosti. Uživatel uskutečněním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyslovuje tak svůj souhlas se zněním těchto VOP, které jsou nedílnou součástí smlouvy a jsou pro poskytovatele a uživatele závazné.

 • Poskytovatel a uživatel v tomto případě uzavírají smlouvu uzavřenou na dálku, přičemž předmětem prodeje je přístup k digitálnímu obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči.

 • Uživateli vzniká po vyplnění registračních údajů a vyplnění objednávky povinnost platby.

 • Smluvní vztah poskytovatele a uživatele je platný až zaplacením ceny za užívací právo k vybrané on-line službě. V případě, že uživatel nestihne uhradit fakturu do termínu splatnosti, objednávka se zruší a Smlouva o poskytnutí užívacích práv tak zanikne.

 • V případě, že byla smlouva uzavřena v písemné podobě, při výkladu ustanovení týkajících se obsahu právního vztahu mají individuální ujednání obsažené v písemné smlouvě odlišné od obsahu těchto VOP přednost před těmito podmínkami.

 • Uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv nedochází mezi poskytovatelem a uživatelem k převodu žádných práv duševního vlastnictví. Pokud není dohodnuto jinak, uživatel má právo využívat zakoupené on-line služby výlučně jako konečný uživatel a to způsobem vyplývajícím z povahy a účelu on-line služby a v souladu s těmito VOP. Není povoleno je bez předchozího písemného souhlasu kopírovat, rozmnožovat, poskytovat třetí straně, publikovat nebo jinak rozšiřovat v jakýchkoli médiích, resp. jakýmkoliv způsobem.

 

 

On-line služby poskytovatele

 • Přístup k internetovým portálům a jejich používání je bezplatné. Obsah internetových portálů je tvořen především texty, fotografiemi, obrázky, audiovizuálními záznamy, které na tyto webové stránky umístil poskytovatel (dále v textu jako "obsah internetového portálu").

 • Obsah internetového portálu je chráněným autorským právem poskytovatele nebo třetích osob.

 • Poskytovatel poskytuje uživateli on-line služby uvedené v bodě 1 v kategorii "Základní ustanovení".

 • Webová stránka nabízí uživateli prostřednictvím vytvoření vlastního registračního účtu možnost zakoupení si PŘÍSTUPU k jím vybraným on-line kurzům, které nabízí poskytovatel a které jsou ve vlastnictví poskytovatele.

 • On-line kurz je moderní forma vzdělávání, která je dostupná 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). Každé video-školení má odlišný obsah a věnuje se různým oblastem lidského života.

 • On-line kurzy jsou nahrávány externí společností.

 • Obsahy on-line kurzů poskytují různí školitelé, kteří jsou v daném oboru kvalifikovaní.

 • On-line kurz si uživatel může prohlédnout pouze ve svém registračním účtu. Proto je registrace na webové stránce poskytovatele nezbytná.

 • Poskytovatel se zavazuje uživateli od počátku vzniku jejich smluvního vztahu zasílat informační e-maily a marketingové e-maily, pokud se uživatel neodhlásí z této doplňkové služby u poskytovatele nebo prostřednictvím zakliknutí linku uvedeného v marketingovém e-mailu od poskytovatele.

 • On-line služby nabízené prostřednictvím internetového portálu jsou informačními službami.

 • On-line kurzy zveřejněné na internetovém portálu jsou chráněny autorským právem. Uživatel bere na vědomí, že dodávané on-line služby jsou předmětem duševního vlastnictví a jsou chráněny autorskými právy a ostatními právy duševního vlastnictví, které patří poskytovateli a / nebo školiteli toho kterého on-line kurzu.

 

 

Cena on-line služeb

 • Cena on-line kurzu je vždy stanovena dle aktuálního ceníku poskytovatele přístupného na internetovém portálu poskytovatele. Smluvní strany si však mohou cenu za on-line služby sjednat i individuálně. 

 • Poskytovatel je oprávněn měnit ceník, strukturu i výši cen za poskytované on-line služby.

 • Cena uvedená ve faktuře je cena za neomezený přístup užívacích práv pro konkrétní požadovaný on-line kurz, který si uživatel u poskytovatele objednal a který je specifikován ve faktuře, byť i zálohové, a je specifikován i ve Smlouvě o poskytnutí užívacích práv.

 • On-line kurz, ke kterému si uživatel zakoupí neomezený přístup, má uživatel kdykoliv k dispozici ve svém registračním účtu.

 • Neomezený přístup užívacích práv k on-line službě znamená nejdéle po dobu:
  a) aktivního registračního účtu uživatele nebo
  b) odstraněním daného on-line kurzu z registračního účtu uživatele.

 • Zrušením registračního účtu ztratí uživatel všechna užívací práva k on-line kurzům, které měl ve svém registračním účtu zakoupené, a jakékoliv platné Smlouvy o poskytnutí užívacích práv zaniknou.

 • Odstraněním on-line kurzu z registračního účtu uživatele ztratí uživatel užívací právo k odebranému on-line kurzu a Smlouva o poskytnutí užívacích práv k odebranému on-line kurzu zanikne. V případě, že ve Smlouvě o poskytnutí užívacích práv je specifikovaných několik on-line kurzů, ke kterým uživatel s platností smlouvy nabude užívací práva, je možné sepsat dodatek k takové smlouvě.

 • Uživatel se zavazuje řádně a včas zaplatit cenu uvedenou v zálohové faktuře za poskytovanou on-line službu nejpozději k datu splatnosti příslušné zálohové faktury. V opačném případě se objednávka ruší, a tedy smlouva zaniká ještě před začátkem své platnosti.

 • Poskytovatel umožňuje uživateli koupit pro sebe nebo pro někoho jiného dárkový poukaz v určité peněžní hodnotě. 

 • Uživatel nemá právo si za dárkovou poukázku nárokovat finanční náhradu. 

 

 

Platební a dodací podmínky

 • Po přijetí elektronické objednávky a / nebo po uzavření Smlouvy o poskytnutí užívacích práv při nákupu on-line služby má uživatel následující možnosti plateb:
  1. platba kartou - u této volby uživatele následuje potvrzení objednávky, čímž bude uživatel automaticky přesměrovaný na platební bránu. Pokud ukonční platbu korektně, je uživatel přesměrovaný zpět na internetovou stránku poskytovatele s pokynem, že mu byl zaslaný potvrzující email s přihlašovacími údaji (heslem) a fakturou. Tyto emaily se odesílají uživateli automaticky. Tímto způsobem platby se dá uhradit i dárková poukázka.  
  2. platba převodem - u této volby uživatele následují potvrzení objednávky. Poté budou uživateli doručené dva automatické emaily, jeden s přihlašovacími údaji (heslem), a druhý s potvrzením a souhrnem jeho objednávky spolu s údaji o platbě (bez faktury). Po připsání platby na bankovní účet poskytovatele bude uživateli vystavena a zaslána faktura a zpřístupní se mu zakoupený online kurz v jeho uživatelském kontu. Tímto typem platby se dárková poukázka nedá uhradit. 
  3. dárkovou poukázkou - v případě, že uživatel disponuje dárkovou poukázkou, je potřebné, aby číslo této dárkové poukázky vložil v nákupním košíku ještě před dokončením objednávky. Automaticky se uživateli odečte hodnota dárkové poukázky z ceny zakoupeného online kurzu. Následuje potvrzení objednávky, po kterém budou uživateli doručené dva automatické emaily, jeden s přihlašovacími údaji (heslem), druhý s potvrzením a souhrnem jeho objednávky. V případě nutnosti doplacení části ceny zakoupeného online kurzu je možné zvolit jen platbu kartu, viz. bod 1.

 • Platbu uživatel provede na základě vystavené faktury a/anebo údajů k platbě zaslaných uživateli prostřednictvím emailu. na částku odpovídající ceně za poskytnutí on-line služby dle aktuálního ceníku s lhůtou splatnosti 14 dní.

 • Období trvání přístupu k on-line kurzu začíná dnem přijetí platby na účet poskytovatele, nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení této platby a trvá neomezeně. Termín neomezeně je vysvětlen v bodě 5 na S. 05.

 • Za zaplacení uživatelem objednané on-line služby se považuje připsání finančních prostředků na účet poskytovatele uvedený ve faktuře, byť i zálohové.

 • Poskytovatel po připsání finančních prostředků na jeho účet vyhotoví a zašle elektronicky do registračního účtu uživatele a / nebo na e-mailovou adresu uživatele konečnou fakturu v souladu se zákonem č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, s čímž uživatel výslovně souhlasí a následně zajistí poskytovatel dodání zaplacené on-line služby do registračního účtu uživatele.

 • V případě odstoupení od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv je poskytovatel povinen vrátit uživateli všechny platby, které uživatel uhradil v souvislosti s uzavřením takové smlouvy. Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávěný odstoupit od smluvního vztahu s poskytovatelem bez uvedení důvodů do čtrnácti (14) dní od udělení přístupu k jím zakoupenému online kurzu. 

 • Platby budou uživateli vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude poskytovateli doručeno oznámení uživatele o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv.

 • Úhrada plateb bude provedena převodem na účet uživatele, pokud uživatel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

 • Za dodání on-line služby je považováno zpřístupnění této on-line služby v registračním účtu uživatele.

 

 

Práva a povinnosti smluvních stran

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

 • poskytovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele přestat provozovat kterýkoli on-line kurz na svém internetovém portálu;
 • Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
  1. poskytovatel smí kdykoliv zkontrolovat, zda uživatel používá on-line službu v rozsahu a za podmínek stanovených ve VOP, v souladu s právními předpisy a pokyny poskytovatele a ověřit si jejich dodržování.

 • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii na webstránke poskytovateľa pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich poskytnutých identifikačných údajov. V prípade porušenia tejto povinnosti sú rozhodné údaje uvedené v poslednej registrácii užívateľa a užívateľ zodpovedá za škodu tým poskytovateľovi spôsobenú.

 • Uživatel se zavazuje uvést při registraci na webové stránce poskytovatele pravdivé, úplné a přesné údaje a písemně oznámit poskytovateli veškeré změny svých poskytnutých identifikačních údajů. V případě porušení této povinnosti jsou rozhodné údaje uvedené v poslední registraci uživatele a uživatel odpovídá za škodu tím poskytovateli způsobenou.

 • Uživatel se zavazuje zaplatit celou cenu za objednaný on-line kurz a v případě potřeby prokázat tuto skutečnost dokladem o zaplacení.

 • Uživatel se zavazuje, že na přihlášení se do svého registračního účtu na internetovém portálu poskytovatele, použije maximálně 10 odlišných zařízení.

 • Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje do svého registračního účtu na internetovém portálu poskytovatele před ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Zároveň je uživatel povinen neposkytnout přístupové údaje třetí osobě, v opačném případě je poskytovatel oprávněn:
  1. pozastavit poskytování on-line služeb takovému uživateli,
  2. zablokovat a / nebo zrušit uživateli jeho registrační účet na internetovém portálu poskytovatele bez možnosti vrácení peněz uživateli či vytvoření nového registračního účtu pro účely obnovení přístupu uživatele k jím zakoupenému on-line kurzu,
  3. uplatnit náhradu škody a ušlý zisk od takového uživatele.

 • Uživatel má právo smlouvu s poskytovatelem písemně vypovědět do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení o změnách poskytovaných on-line služeb nebo VOP. V takovém případě Smlouva o poskytnutí užívacích práv zaniká okamžikem doručení písemného oznámení na adresu poskytovatele.

 • Další práva a povinnosti uživatele jsou specifikovány v jiném textu těchto VOP, v Zásadách o ochraně zpracování osobních údajů, v Reklamačním řádu a právních předpisů Slovenské republiky.

 

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel sa zavazuje:
  1. poskytnout přístup pro registrované uživatele k on-line kurzu, a tak využívat on-line služby uvedené na internetovém portálu poskytovatele v souladu s VOP, za úplatu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí úhrady za on-line kurz,
  2. poskytovat informace týkající se objednaného on-line kurzu,
  3. vrátit uživateli zaplacenou cenu za neposkytnutý, resp. obdobným náhradním plněním nekompenzovaný on-line kurz.
 • Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoliv zásahu do on-line služeb a těchto VOP. Změny poskytování on-line služeb a VOP a datum účinnosti aktuálního znění VOP budou uživateli sděleny elektronicky jejich zveřejněním na internetovém portálu poskytovatele nebo prostřednictvím e-mailové zprávy doručené na známou elektronickou adresu uživatele.

 • Poskytovatel má právo omezit, přerušit nebo zastavit poskytování on-line služeb z důvodů nutné správy, údržby a / nebo opravy, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu, a to na dobu nezbytnou k zrealizování nutné správy, údržby a / nebo opravy.

 • Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat ve svých on-line službách reklamu ve smyslu platných VOP pro zveřejňování inzerce v periodikách a elektronických médiích poskytovatele, a to i reklamu kontextově cílenou.

 • Porušení VOP uživatelem opravňuje poskytovatele k odstranění on-line služby z registračního účtu uživatele, k okamžitému přerušení a / nebo zastavení poskytování on-line služeb a k zablokování přístupu uživatele k již zakoupeným on-line službám. Pokud bude přístup z důvodu prokázaného porušení VOP uživateli zablokován, končí dnem takového zablokování přístupu automaticky platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí užívacích práv mezi poskytovatelem a uživatelem, případně i jeho registrace, přičemž nárok poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

 • Další práva a povinnosti poskytovatele jsou specifikovány v jiném textu těchto VOP, v Zásadách o ochraně zpracování osobních údajů, v Reklamačním řádu a právních předpisů Slovenské republiky.

 

 

Doba trvání smluvního vztahu

 • Smlouva o poskytnutí užívacích práv mezi poskytovatelem a uživatelem je uzavřena na dobu určitou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 • Do doby ukončení Smlouvy o poskytnutí užívacích práv budou všechny nevyfakturované a/nebo neuhrazené peněžité pohledávky a závazky vyplývající z této smlouvy vyrovnané nejpozději do čtrnácti (14) dnů od ukončení této smlouvy.

 • Smlouva o poskytnutí užívacích práv zaniká v případech stanovených ve VOP, a to zejména:
  1. UPLYNUTÍM DOBY, NA KTEROU BYLA SMLOUVA SJEDNÁNA
      a) 
  Minimální délka užívacích práv je 12 měsíců. Smlouva na dobu určitou se automaticky prodlužuje o 12 měsíců v případě, že žádná ze stran ve lhůtě do 30 dnů před uplynutím doby užívacích práv nedoručí druhé smluvní straně písemné oznámení, že nemá zájem na dalším trvání smlouvy. Vzor takového oznámení je uveden ve spodní části těchto VOP jako jejich příloha.
  2. P
  ÍSEMNOU DOHODOU
  3. VÝPOVĚDÍ 
       a) Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytnutí užívacích práv písemnou formou prostřednictvím České pošty na adresu sídla poskytovatele nebo prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu: info@mindful-life.eu. Vzor formuláře pro výpověď od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv je uveden ve spodní části těchto VOP jako jejich příloha.
       b) Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o poskytnutí užívacích práv kdykoliv od udělení přístupu k jím zakoupenému on-line kurzu, bez práva na vrácení částky vráceného on-line kurzu.
       c) Výpovědí Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ztrácí uživatel uživatelská práva k jím zakoupenému on-line kurzu a podle žádosti uživatele může dojít i ke zrušení jeho registračního účtu.
       d) Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu o poskytnutí užívacích práv bez předchozího souhlasu uživatele a odstraňovat on-line kurzy z registračního účtu uživatele pouze za kumulativního splnění následujících podmínek:
           d)1. poskytovatel musí uživatele o takovém odstranění on-line kurzu dopředu upozornit, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před odstraněním takového on-line kurzu z registračního účtu uživatele,
           d)2. uživatel musí mít nejméně 12 měsíců přístup k takovému on-line kurzu od aktivace přístupu tohoto on-line kurzu a
           d)3. odstranění takového on-line kurzu musí mít právní základ v smlouvě poskytovatele a školitele daného on-line kurzu.
  4. 
  PÍSEMNÝM ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY O POSKYTNUTÍ PRÁV NA UŽÍVÁNÍ
      a) Uživatel je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv písemnou formou prostřednictvím České pošty na adresu sídla poskytovatele nebo prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu: info@mindful-life.cz (doporučeno uvést v předmětu emailu "Odstoupení od smlouvy "). Vzor formuláře pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv je uveden ve spodní části těchto VOP jako jejich příloha.
       b) Uživatel, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smluvního vztahu s poskytovatelem bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů od udělení přístupu k jím zakoupenému on-line kurzu, s právem na vrácení částky ve výši 100% z ceny vráceného on-line kurzu . Pro zachování 14-denní lhůty pro odstoupení od smluvního vztahu je třeba, aby uživatel odeslal písemné odstoupení od smlouvy nejpozději v den uplynutí lhůty pro odstoupení od smluvního vztahu. Na pozdější doručené odstoupení se nepřihlíží.
       c) Odstoupením od Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ztrácí uživatel uživatelské právo k ním zakoupenému on-line kurzu a podle žádosti uživatele může dojít i ke zrušení jeho registračního účtu.

 • Ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky a spotřebitelského práva Evropské unie má každý spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy. Poskytovatel a uživatel však v tomto případě uzavírají smlouvu uzavřenou na dálku, přičemž předmětem prodeje je přístup k digitálnímu obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči. Podle směrnice EU 2011/83 / EU o právech spotřebitele a zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, mají spotřebitelé právo na odstoupení i od spotřebitelských smluv uzavřených na dálku. V určitých případech však spotřebitel nemá právo odstoupit od takové smlouvy. Jedním z takových případů je podle směrnice EU 2011/83 / EU a § 7 odst. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Sb. i smlouva uzavřena na dálku, jejímž předmětem je dodání digitálního / elektronického obsahu jinak, než na hmotném nosiči.
 • Poskytovatel si je proto vědom, že uživatelé, kteří si zakoupí přístup k on-line kurzu přes internetový portál poskytovatele, nemají zákonné právo na odstoupení od smlouvy v případě splnění podmínky uvedené v § 7 odst. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Sb.
 • Poskytovatel však chce a i bude poskytovat všem svým uživatelům právo na odstoupení od smlouvy, přestože v případě daného spotřebitelského vztahu na to poskytovatel, za splnění určitých zákonných podmínek, není ze zákona povinen.

 • Poskytovatel těmito VOP zaručuje každému uživateli jeho internetových portálů právo bez odůvodnění zrušit spotřebitelskou smlouvu do 14 dnů ode dne převzetí přístupu k zakoupenému digitálnímu obsahu (on-line kurzu) a to maximálně za 3 plně zaplacené on-line kurzy. To znamená, že pokud uživatel odstoupí od smlouvy s poskytovatelem ve smyslu bodu 3 písm. d) na S. 09 těchto VOP třikrát (3), zaplacením jakékoliv další zálohové faktury za on-line kurz dává uživatel výslovný souhlas a čestně prohlašuje, že byl poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od další smlouvy.

 • V případě odstoupení od smlouvy uživatelem, je tento uživatel zbaven jakýchkoli závazků obsažených ve VOP.

 • Poskytovatel vrací všechny platby uživatele, které od něho přijal, a to prostřednictvím stejných platebních prostředků, jaké byly použity na nákup přístupu k on-line kurzu.

 • V případě, že uživatel odstoupí od smlouvy s poskytovatelem později než do 14. dne ode dne převzetí přístupu k zakoupenému digitálnímu obsahu (on-line kurzu), ztrácí tento uživatel jakékoli právo na vrácení kupní ceny za přístupy k zakoupeným on-line kurzům.

 • V případě zrušení svého registračního účtu ztratí uživatel jakýkoli přístup k jím již zakoupeným on-line kurzům.

 

 

Zodpovědnost za vady a náhrada škody

 • Poskytovatel prohlašuje, že:
  1. jím poskytované on-line služby poskytuje bez právních vad a že je oprávněn poskytovat k nim užívací práva,
  2. zodpovídá uživateli za umožnění přístupu k placeným on-line službám v rozsahu a podle formy sjednané ve smlouvě o poskytnutí užívacích práv a v těchto VOP,
  3. informace poskytnuté a zpřístupněné v on-line kurzech nejsou závazné a mají informativní charakter, nejsou doporučením, nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak nebo pokud to nevyplývá z VOP,
  4. neodpovídá a neposkytuje uživateli žádnou záruku za nepřetržité nebo bezchybné fungování internetových portálů, za odkazy na jiné internetové portály ani za rychlost uživateli používaného internetového připojení,
  5. neodpovídá uživateli za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené postupem uživatele nebo třetích osob na základě poskytnutí informací poskytovatelem,
  6. neodpovídá za úspěchy či neúspěchy plynoucí z využití informací uživatelům,
  7. neodpovídá za škodu způsobenou uživateli zejména, nikoliv však výlučně, tím, že uživatel uvedl nepravdivé nebo neúplně údaje při své registraci na internetovém portálu, nebo pokud neposkytl neprodleně poskytovateli dostatečnou součinnost při poskytování on-line služby, nebo pokud jakýmkoli způsobem pozměnil obsah poskytovatelem poskytnutých dokumentů v souvislosti s poskytnutím on-line služby,
  8. neodpovídá za škodu způsobenou uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání internetových portálů,
  9. neodpovídá za viry nebo jiné napadení počítačového systému nebo jiných technických zařízení uživatelů internetového portálu,
  10. neodpovídá za škody, které byly způsobeny chybným připojením se na internetové portály. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači uživatele zatěžuje uživatele,
  11. odkazy na internetové stránky třetích osob, které se nacházejí na internetovém portálu poskytovatele, jsou poskytovány s cílem zvýšení pohodlí uživatelů. Přechodem na tyto odkazy uživatel opouští internetové prostředí poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích osob ani je žádným způsobem nekontroluje.

 • Odpovědnost poskytovatele v případech přerušení nebo omezení poskytování on-line služeb z důvodů na straně poskytovatele je vůči uživateli omezena pouze na povinnost poskytovatele obnovit jejich poskytování. Tuto povinnost však poskytovatel nemá v případě úplného zastavení poskytování on-line služby v souladu s VOP.

 • Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám. V případě vzniku škody se smluvní strany rovněž zavazují k minimalizaci vzniklých škod.

 • Obě smluvní strany
  1. odpovídají za škodu, kterou způsobí jedna strana druhé straně porušením svých povinností z těchto VOP;
  2. neodpovídají za prodlení způsobené prodlením s plněním závazku druhé strany;
  3. neodpovídají za škody způsobené zpožděním druhé strany s jejím vlastním plněním.

 

 

Alternativní řešení sporů

 • Uživatel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů - viz Čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) (Ú. V. L 165, 18. 6. 2013).Odkaz na platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 • Uživatel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 • Orgánem (subjektem) alternativního řešení sporů je ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů Slovenské obchodní inspekce, na kterou se může uživatel obrátit.

 • Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, t. j. mezi uživatelem a poskytovatelem. Uživatel může svůj spor s poskytovatelem řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.

 • V případě, že uživatel není spokojen s vyřízením své objednávky nebo dodanou on-line službou, má právo podat reklamaci ve smyslu Reklamačního řádu poskytovatele, který je veřejně dostupný na internetovém portálu poskytovatele. Pokud reklamace uživatele nebyla vyřízena k jeho spokojenosti nebo se domnívá, že poskytovatel mohl porušit jeho práva, může podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

 • Účelem tohoto článku VOP je informovat uživatele, který je spotřebitelem, o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem.

 • Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi poskytovatelem a uživatelem, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů podle ust. § 3 zákona č. 391/2015 Sb. může od uživatele požadovat úhradu poplatku za zahájení řešení sporu do výšky 5 eur včetně DPH. Návrh může uživatel podat způsobem určeným podle ust. § 12 Zákona 391/2015 Sb. nebo kliknutím na internetovou stránku.

 

 

Závěrečná ustanovení

 • Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené těmito VOP se řídí právním řádem Slovenské republiky, zejména, ne však pouze, zákonem č. 513/1991 (Obchodní zákoník), a v případě, že uživatelem je spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zákonem č. 250/2007 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 102/2014 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů).

 • Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších VOP. Pokud uživatel nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách v poskytování on-line služeb a VOP výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené uživatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.

 • Aktuální VOP jsou zveřejněny po dobu čtyřiadvacet (24) hodin denně na internetovém portálu poskytovatele a v tištěné podobě jsou k dispozici na adrese sídla poskytovatele.

 • Jakékoli spory se budou řešit před věcně a místně příslušným soudem ve Slovenské republice. Zároveň jakékoliv reklamace uživatelů v postavení spotřebitelů budou vyřizovány ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb. Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adrese poskytovatele. Bližší postup je uveden v Reklamačním řádu poskytovatele, který je veřejně dostupný na internetovém portálu poskytovatele.

 • Případná neplatnost některé části těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání. V případě, že je některá část VOP neplatnou nebo se neplatnou stane později, použije se na úpravu vztahů stran zákonná úprava, která je svou povahou nejbližší neplatnému ustanovení.

 • Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv měnit, přičemž ve smluvním vztahu s uživatelem na základě uplatnění objednávky bude platit vždy ta verze VOP, která byla zveřejněna internetových portálech poskytovatele, eventuálně přístupná v místě sídla poskytovatele jako platná verze v době zadání objednávky, na jejímž základě došlo k uzavření smlouvy.

 • Podmínky inzerce a dalších reklamních služeb na webových portálech jsou zajištěny na základě samostatné dohody mezi poskytovatelem a zájemci o tyto služby. Návštěvou internetového portálu a jeho používáním uživatel projevuje svůj souhlas se zobrazováním cílené reklamy třetích osob, a to na základě použití souborů cookies, zpracovaných prostřednictvím internetových stránek těchto osob.

 

 Formulář pro ukončení smluvního vztahu

 

Späť nahor