Reklamační řád

Základné ustanovenia

 

 1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále v textu jako "VOP") poskytovatele, na které nejen navazuje, ale je i doplňuje.
 2. Poskytovatelem je společnost Mindful s.r.o., se sídlem: Lazovná 234/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 246 761, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro, vložka č. 36065 / S a / nebo Hripsime Zohrabyan, se sídlem: Čestice 98, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 03039153, zapsaná v Živnostenském rejstříku, tel. č .: 739 627 173, e-mail: info@mindful-life.cz (dále v textu jako "poskytovatel").
 3. Poskytovatel je vlastníkem a / nebo provozovatelem následujících webových stránek:
(všechny výše uvedené webové stránky spolu dále v textu jako "webová stránka" nebo jako "stránka" nebo jako "internetový portál").
 
 1. Poskytovatel poskytuje uživateli prostřednictvím kteréhokoliv svého internetového portálu přístup, resp. užívací právo k on-line službám, kterými se pro účely VOP rozumí video nahrávky uvedené na internetovém portále poskytovatele ve formě on-line kurzů (dále v textu jako "on-line kurz" nebo jako "on-line služby"). Více o poskytovaných on-line službách se dozvíte ve VOP poskytovatele.
 2. Uživatel je každá fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupí přístup k on-line službám, které poskytovatel nabízí na základě smluvního vztahu a VOP. Pro účely použití on-line služby je nezbytná úspěšná registrace uživatele na webové stránce poskytovatele a úhrada ceny online služeb ve smyslu faktury a/anebo předpisu plateb zaslaného ne email uživatele. Splněním povinností uvedených v předcházející větě bude uživateli vytvořen jeho vlastní registrační účet, do kterého se uživateli budou ukládat všechny jím zakoupené on-line služby poskytovatele (dále v textu jako "uživatel"). 
 3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká uzavřením Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále v textu jako „Smlouva o poskytnutí užívacích práv“ nebo jako smluvní vztah" nebo jako smlouva") a/nebo odesláním objednávky prostřednictvím internetového portálu a použitím příslušného pokynu objednávka s povinností platby". Tento smluvní vztah je blíže specifikován ve VOP, zejména, nikoliv však výlučně, v bodě 1 na S. 03 VOP.
 4. Reklamační řád popisuje spolupráci mezi poskytovatelem a uživatelem s ohledem na případnou nespokojenost uživatele se zakoupeným přístupem k digitálnímu obsahu on-line kurzu, její uplatnění a nároky, které z ní plynou.
 5. Uživatel je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před svým zaregistrováním na internetovém portále poskytovatele a stiskem tlačítka se slovním spojením objednávka s povinností platby". Zakoupením přístupu k jakémukoliv digitálnímu obsahu on-line kurzu od poskytovatele uživatel souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
 6. Jako doklad o koupi přístupu k uživateli zvolenému on-line kurzu slouží faktura. Platební a dodací podmínky jsou specifikovány ve VOP poskytovatele.
 7. Tento Reklamační řád je platný od 1. 11. 2020, a to až do vydání nového Reklamačního řádu. 

 

Reklamace a záruční podmínky

 

 1. Poskytovatel odpovídá uživateli za to, že on-line kurzy mají jakost a užitné vlastnosti poskytovatelem popisované, nebo na základě jím realizované reklamy či údaji uvedenými v popisu on-line kurzu, očekávané.
 2. V případě, že uživatel není spokojen s vyřízením své objednávky nebo dodanou on-line službou, má právo podat reklamaci ve smyslu tohoto Reklamačního řádu.
 3. Reklamaci je třeba uplatnit písemnou formou prostřednictvím České pošty na adresu sídla poskytovatele nebo prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu: info@mindful-life.eu, nebo telefonicky na telefonním čísle zveřejněném na internetovém portále poskytovatele. Vzor formuláře na reklamaci je uveden ve spodní části tohoto Reklamačního řádu jako příloha č. 1.
 4. Poskytovatel upozorňuje uživatele na jeho právo na odstoupení od smlouvy o poskytnutí užívacích práv ve smyslu bodu 3 písm. d) na S. 09 VOP.
 5. Uživatel má právo do 14 dnů ode dne zpřístupnění zakoupeného digitálního obsahu on-line kurzu v registračním účtu uživatele a zjištění, že tento on-line kurz nesplňuje jeho předpoklady, žádat vrácení peněz ve smyslu bodu 3 písm. d) na S. 09 VOP.
 6. Poskytovatel vyřídí reklamaci uživatele nejpozději do 30 dnů od oznámení této reklamace.
  Uživatel může požadovat:
  a) výměnu on-line kurzu za jiný on-line kurz,
  b) slevu z ceny reklamovaného on-line kurzu nebo
  c) vrácení celé sumy reklamovaného on-line kurzu.
  To jakým způsobem poskytovatel reklamaci vyřídí je jen na jeho vlastním uvážení.
 7. V případě podle bodu 5 písm. a) na S. 02 tohoto Reklamačního řádu, poskytovatel musí předcházející fakturu stornovat a vystavit uživateli novou fakturu na nový on-line kurz s možností zápočtu platby.
 8. Za vyřízení reklamace se považuje:
  a) vrácení kupní ceny on-line kurzu uživateli,
  b) výměna za jiný on-line kurz nebo, 
  c) uplatnění slevy z kupní ceny on-line kurzu.
 9. Pokud reklamace uživatele v postavení spotřebitele, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, nebyla vyřízena k jeho spokojenosti nebo se domnívá, že poskytovatel mohl porušit jeho práva, může podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Bližší specifikace alternativního řešení sporu je specifikována na S. 12 VOP.
 10. Jakékoli spory se budou řešit před věcně a místně příslušným soudem ve Slovenské republice. Zároveň jakékoliv reklamace uživatelů v postavení spotřebitelů budou vyřizovány ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb.

 

Odpovědnost za kvalitu a doba záruky

  

 1. Zárukou za jakost přejímá poskytovatel písemně závazek, že zakoupený přístup uživatele k on-line kurzu bude po určitou dobu způsobilý pro použití na dohodnutý nebo na obvyklý účel.
 2. Poskytovatel odpovídá uživateli za to, že zakoupený přístup k on-line kurzu bude poskytovatelem uživateli plnohodnotně zabezpečený nepřetržitě 24/7 ve smyslu bodu 5 na S. 04 VOP, kromě povinných odstávek internetových portálů poskytovatele z důvodu nutné správy, údržby a/nebo opravy podle bodu 3 na S. 08 VOP, a že on-line kurzy mají jakost a užitné vlastnosti poskytovatelem popisované, nebo na základě jím realizované reklamy či údaji uvedenými v popisu on-line kurzu, očekávané.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí digitálního obsahu on-line kurzu uživatelem, to znamená, dnem zpřístupnění zakoupeného on-line kurzu na registračním účtu uživatele.
 4. Zákonná záruční doba je 24 měsíců. Tato zákonná záruční doba začíná běžet ode dne zpřístupnění zakoupeného on-line kurzu na registračním účtu uživatele.
 5. Práva z odpovědnosti za jakost zaniknou, jestliže:
 • reklamace nebyla uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí přístupu k zakoupenému on-line kurzu uživatelem,
 • Smlouva o poskytnutí užívacích práv zanikla v souladu s bodem 3 na S. 09 VOP nebo v souladu s jinými možnými důvody uvedenými ve VOP,
 • zanikla objednávka, na jejímž základě došlo k uzavření nepsané Smlouvy o poskytnutí užívacích práv ve smyslu bodu 2 na S. 03 VOP.
 1. Práva uživatele z odpovědnosti za jakost, pro kterou platí záruční doba, zaniknou, pokud nebudou uplatněna v záruční době. 

 

Záverečná ustanovení

 

 1. Právní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené v tomto Reklamačním řádu se řídí VOP poskytovatele, právním řádem Slovenské republiky, zejména, ne však pouze, zákonem č. 513/1991 (Obchodní zákoník), a v případě, že uživatelem je spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se tento smluvní vztah řídí zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), zákonem č. 250/2007 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem č. 102/2014 Sb. (Zákon o ochraně spotřebitele při poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů).
 2. Tento Reklamační řád ztrácí platnost dnem vstupu pozdějšího Reklamačního řádu. Pokud uživatel nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne zveřejnění oznámení o změnách v poskytování on-line služeb a Reklamačního řádu výslovně písemně nevyjádří svůj nesouhlas s takovými změnami, považují se změny za odsouhlasené uživatelem a jsou vůči němu účinné dnem účinnosti změny.
 3. Aktuální Reklamační řád je zveřejněn po dobu čtyřiadvacet (24) hodin denně na internetovém portálu poskytovatele a v tištěné podobě je k dispozici na adrese sídla poskytovatele.
 4. Případná neplatnost některé části tohoto Reklamačního řádu nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání. V případě, že je některá část Reklamačního řádu neplatnou nebo se neplatnou stane později, použije se na úpravu vztahů stran zákonná úprava, která je svou povahou nejbližší neplatnému ustanovení.
 5. Poskytovatel je oprávněn tento řád kdykoliv měnit bez předchozího upozornění umístěním jeho nového znění na webových stránkách poskytovatele.
 6. Uživatel při odeslání objednávky on-line kurzu potvrzuje souhlas s tímto platným Reklamačním řádem. 

 

Formulář_Reklamace online kurzu

 

 

Späť nahor